Grodzie przeciwpożarowe

Grodzie przeciwpożarowe to ogólna nazwa systemu szczelnych i izolacyjnych ogniowo (klasa EI) zamknięć przeciwpożarowych otworów w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, przez które przechodzą systemy transportowe.

Dlaczego grodzie przeciwpożarowe?

Z uwagi na zwiększone ryzyko błyskawicznego rozprzestrzenienia się pożaru do odległych stref pożarowych stanowią one odrębną grupę zamknięć przeciwpożarowych. W porównaniu do tradycyjnych bram i drzwi przeciwpożarowych wymagania stawiane grodziom są ostrzejsze.

Dotyczy to między innymi:

 • samych badań ogniowych
 • wymaganej niezawodności
 • współpracy ze sterowaniami systemów transportowych, systemami blokującymi lub oczyszczającymi.

Zanim gródź zostanie dopuszczona do stosowania, oprócz badań ogniowych musi przejść trzykrotnie test pracy non-stop – każdorazowo 200 000 cykli. Testy tradycyjnych bram i drzwi przeciwpożarowych obejmują co najwyżej 10 000 cykli.

Podział

Wyróżnia się grodzie przeciwpożarowe:

 • do mechanicznych systemów transportowych (niezależnie od ich rodzaju)
 • do pneumatycznych systemów transportowych (pod- i nadciśnieniowych)
 • do systemów odciągowych kuchni profesjonalnych.

PN-EN 1366-7: Definicja systemu transportowego

Aby zdecydować o tym, czy dla danego otworu zastosować gródź przeciwpożarową, czy normalną bramę lub drzwi przeciwpożarowe, musimy odnieść się do definicji systemu transportowego.

Norma PN-EN 1366-7 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych. Część 7: Systemy transportowe i ich zamknięcia: system transportowy jest to układ stosowany do transportowania materiałów przez otwór w elemencie oddzielenia przeciwpożarowego.

Jeżeli spełnione są warunki tej definicji, to jako zamknięcie należy zastosować gródź przeciwpożarową, a nie normalną bramę lub drzwi. I nie ma przy tym znaczenia, czy w obszarze zamykania mamy do czynienia z systemem transportowym rozdzielnym, czy nierozdzielnym.

Jeżeli więc przez otwór w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego przejeżdżają np. automatycznie sterowane samodzielne wózki jezdne, to otwór ten wymaga zabezpieczenia grodzią przeciwpożarową, a nie zwykłą bramą przeciwpożarową.

Specyfikacja i zastosowanie

Procesy produkcyjne i logistyczne wymagają zastosowania różnorodnych typów systemów przenośnikowych. Jeżeli linie transportujące towar prowadzą przez ściany lub stropy oddzielenia pożarowego, otwory te muszą być koniecznie wyposażone w grodzie przeciwpożarowe, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia przez system przenośnika lub transportowany materiał.

Grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych

Grodzie przeciwpożarowe w klasie od EI90 do EI120 zamykają strefę w miejscu przechodzenia pneumatycznego systemu transportowego przez ścianę lub strop oddzielenia pożarowego.

Grodzie przeciwpożarowe dla pneumatycznych linii transportujących w przeciwieństwie do konwencjonalnych klap przeciwpożarowych, nie utrudniają przepływu transportowanego towaru. W momencie alarmu pożarowego ruchomy pierścień jest wypychany, a w jego miejsce wstawiany jest płaszcz grodzi, który odcina sąsiadujące ze sobą strefy pożarowe. Zaletą tego rozwiązania jest brak tarcia lub zanieczyszczenia elementu zamykającego przez transportowany towar.

Grodzie, niezależnie od typu systemu transportu pneumatycznego, jak i rodzaju transportowanego materiału, zapewniają zachowanie parametrów technologicznych rurociągu. Gwarantują one ponowne stworzenie zamknięcia przeciwpożarowego klasy EI w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych, przez które przechodzą.

Zakres zastosowań

Grodzie można stosować w pod- i nadciśnieniowych systemach transportujących materiały pyliste, włókniste, granulaty, wióry itp.

Żaden z elementów grodzi i jej wyposażenia nie przesłania przekroju rurociągu pneumatycznego – zapewnia to ciągły i niezakłócony przepływ transportowanego materiału, zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego.

Zasady doboru grodzi

Wymagana odporność grodzi powinna być równa połowie odporności ściany / stropu oddzielenia przeciwpożarowego, przez które przechodzi system transportowy.

Zasada ta obowiązuje, jeżeli stosunek całkowitej powierzchni otworów do powierzchni ściany oddzielenia przeciwpożarowego, przez które systemy te przechodzą, nie przekracza 10 % – dla otworów w ścianach i 0,5 % – dla otworów w stropie.

Jeżeli wartości te są przekroczone, należy zastosować zamknięcia/systemy zamknięć o odporności ogniowej równej odporności przegrody oddzielenia przeciwpożarowego.

Zastosowanie

Grodzie przeciwpożarowe stosuje się jako zamknięcia przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych:

 • przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego
 • do wydzielenia stref niebezpiecznych (spełnienie szczególnych wymagań ubezpieczycieli)
 • do wydzielenia obszarów podlegających szczególnej ochronie.

Grodzie przeciwpożarowe znajdują zastosowanie między innymi:

 • w papierniach, drukarniach, urzędach centralnych (transport ścinków papieru)
 • w przemyśle tytoniowym (transport tytoniu oraz pyłów)
 • w przemyśle spożywczym i cukrowniczym
 • w przemyśle chemicznym (transport materiałów niebezpiecznych, np. arsenu)
 • w przemyśle kosmetycznym i środków czystości
 • w transporcie opakowań
 • w przemyśle lekkim (np. w czesalniach – transport wełny, przędzy itp.).

Zamknięcia przeciwpożarowe o izolacyjności i szczelności ogniowej w klasie EI

Istnieją dwa rodzaje grodzi: do zastosowania w systemach o maksymalnej temperaturze transportowanego materiału do 100 °C (grodzie w klasie do EI90) oraz grodzie przystosowane do systemów transportujących materiał o temperaturach do 700 °C (grodzie w klasie do EI120).

Ostatnie montowane są na przykład:

 • w zakładach utylizacji odpadów (spalarniach śmieci)
 • w zakładach ceramicznych (w odciągach pieców do wypalania ceramiki)
 • w urządzeniach do odprowadzania spalin.

Budowa grodzi

Produktem dostarczanym przez firmę Pierot jest odcinek rurociągu o średnicy równej przekrojowi pneumatycznego systemu transportowego. W odcinek ten wbudowana jest gródź przeciwpożarowa.

Zespół grodzi z odcinkiem rurociągu montowany jest do ściany / stropu oddzielenia przeciwpożarowego, a obustronne flansze umożliwiają jego połączenie z pneumatycznym systemem transportowym. System transportowy musi być podłączony beznapięciowo do flansz grodzi.

Zasady doboru

W doborze i wykonaniu grodzi istotne jest określenie:

 • rodzaju systemu transportowego (podciśnieniowy / nadciśnieniowy)
 • średnicy systemu transportowego
 • rodzaju i temperatury transportowanego czynnika (pył, włókna, granulat itp.).

Zakres zastosowań

W ofercie znajdują się grodzie przeciwpożarowe do pneumatycznych systemów transportowych dla otworów o średnicy od 100 do 1 000 mm.

Płaszcz grodzi zamyka chroniony przekrój z chwilą otrzymania sygnału z centralnej sygnalizacji alarmu pożarowego, miejscowych czujek pożarowych lub pętli czujek.

Grodzie przeciwpożarowe możemy dostarczyć wraz z czujkami pożarowymi (pętlami czujek pożarowych), wykrywaczami iskier – montowanymi w systemie transportowym przed grodzią oraz wodną instalacją gaśniczą do ich gaszenia w rurociągu.

Badania

Grodzie przeciwpożarowe przeszły badania w akredytowanych instytutach i uzyskały:

 • dopuszczenie nr Z-6.6-1585 – w klasie do EI90
 • Europejska Ocena Techniczna – ETA-16-0835 – w klasie do EI120.

Grodzie przeciwpożarowe do mechanicznych systemów transportowych

Jest to ogólna nazwa całej rodziny szczelnych i izolacyjnych (klasa EI) zamknięć przeciwpożarowych otworów w ścianach i stropach oddzielenia przeciwpożarowego, przez które przechodzą mechaniczne systemy transportowe. Są to zamknięcia przeciwpożarowe izolacyjne i szczelne ogniowo w klasie do EI120.

Zakres zastosowań

Rozwiązania te można stosować do prawie wszystkich mechanicznych systemów transportowych: rozdzielnych, jak i nierozdzielnych w obszarze zamykania.

Dobór odpowiedniego rozwiązania grodzi zależy od:

 • rodzaju systemu transportowego
 • rodzaju transportowanego towaru
 • miejsca zabudowy
 • innych wymagań.

W zależności od procesu technologicznego i warunków technicznych zabudowy projektujemy i dostarczamy grodzie przeciwpożarowe, których rozwiązania techniczne i konstrukcja zapewniają niezakłócony przebieg procesów technologicznych i transportu towarów.

Są to:

 • grodzie o poziomym kierunku zamykania
 • grodzie pionowym kierunku zamykania
 • grodzie zamykające się obrotowo.

Warunki konieczne

W procesie planowania i realizacji inwestycji należy bezwarunkowo uwzględnić oczyszczenie systemu transportowego z przenoszonego towaru w obszarze zamykania płaszczem grodzi.

Oznacza to konieczność

 • zachowania wolnej od transportowanego towaru przestrzeni w obszarze zamykania płaszcza grodzi.

Płaszcz grodzi może zamknąć chroniony otwór transportowy w ścianie oddzielenia pożarowego dopiero wtedy, gdy obszar ten jest wolny od transportowanych produktów. W przeciwnym wypadku w momencie alarmu pożarowego transportowany towar blokuje płaszcz grodzi i skuteczna ochrona przeciwpożarowa danego otworu nie jest możliwa.

Metody rozwiązania

Warunek ten można zrealizować poprzez:

 • odpowiednią synchronizację ruchu systemu transportowego i grodzi – sterowanie grodzi współpracuje wówczas ze sterowaniem systemu transportowego
 • zastosowanie rozwiązań oczyszczających obszar zamykania z transportowanych materiałów
 • zastosowanie systemów blokujących dopływ towarów do obszaru zamykania.

Innym, nie mniej ważnym warunkiem – w większości rozwiązń – jest zapewnienie zasilania awaryjnego systemu transportowego. Zasilanie to musi umożliwić pracę określonych elementów systemu transportowego celem oczyszczenia obszaru zamykania, nawet w razie wyłączenia dostaw energii.

System zasilania awaryjnego znajduję sią również w naszej ofercie.

Elementy grodzi

W ich skład wchodzą elementy stałe i ruchome oraz oczyszczacze lub systemy blokujące.

 • elementy obejmujące system transportowy – tzn. zapewniające zamknięcie przeciwpożarowe w klasie do EI120 części systemu transportowego przechodzących przez otwór w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego
 • elementy tworzące niezbędną konstrukcję do mocowania elementu ruchomego grodzi, tj. płaszcza.
 • w grodziach planowo zamkniętych pozostaje w pozycji zamkniętej i otwiera się jedynie na całą wielkość przekroju chronionego otworu, aby przepuścić transportowany towar, i samoczynnie wraca do pozycji zamkniętej po jego przejściu
 • w grodziach planowo otwartych znajduje się stale w pozycji otwartej – czuwania. Chronione przejście transportowe jest otwarte przez cały czas – nawet wtedy, kiedy nie są transportowane żadne materiały. Płaszcz grodzi zamyka go z chwilą otrzymania sygnału alarmu pożarowego, gdy obszar zamykania jest wolny.
 • Oczyszczacze lub systemy blokujące oczyszczają obszar zamykania z transportowanego towaru lub blokują jego dopływ do obszaru zamykania.

Sterowania i napęd elektryczny

Współpracują one:

 • z centralną instalacją alarmu pożarowego, pętlami czujek lub miejscowymi czujkami pożarowymi
 • ze sterowaniem systemu transportowego
 • z systemami oczyszczania i blokowania
 • z systemami zasilania awaryjnego.

Napęd elektryczny umożliwia podniesienie płaszcza grodzi do pozycji pełnego otwarcia chronionego otworu.

Realizacje

Wyliczanie wszystkich typoszeregów konstrukcji grodzi niewiele wniesie, warto jednak wymienić rodzaje systemów transportowych, do których możemy zaprojektować odpowiednie zamknięcie przeciwpożarowe.

Są to między innymi systemy transportowe:

 • pasowe proste
 • pasowe muldowe (rynnowe), używane najczęściej do transportu materiałów sypkich i granulowanych – np. cukru, nawozów sztucznych, węgla itp.
 • rolkowe
 • płytkowe – często używane w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym
 • łuskowe – używane w terminalach lotniczych, przy taśmociągach w hali przylotów
 • łańcuchowe – transport palet
 • kubełkowe – centra logistyczne
 • talerzowe – centra logistyczne
 • power-free – przemysł samochodowy
 • elektrowciągi
 • overhead – łańcuchowe i kołowe – transport elementów po zamkniętym obwodzie
 • systemy do transportu gazet z maszyn drukarskich
 • systemy transportu papieru.

Badania

Grodzie przeciwpożarowe do mechanicznych systemów transportowych przeszły badania w akredytowanych instytutach, realizują cel ochronny EI30, EI60, EI120.

 • Europejska Ocena Techniczna – ETA-16-0835.

Przyklady

Zamieszczone przykłady z realizacji dają wgląd w zastosowanie grodzi przeciwpożarowych dla ciągłych tzn. nierozdzielonych w obszarze zamykania systemów transportowych.

Gródź przeciwpożaorwa o pionowym kierunku zamykania dla nierozdzielnego płytkowego systemu transportowego.

Grodzie o obrotowym kierunku zamykania dla pasowego nierozdzielnego systemu transportowego. Klapy w pozycji zamkniętej.

Gródź przeciwpożarowa dla pasowego ciągłego (nierozdzielonego w obszarze zamykania) systemu transportowego. Klapa w pozycji otwartej.

Gródź o pionowym kierunku zamykania dla łańcuchowego systemu do transportu palet.

Pionowa gródź przeciwpożarowa dla pneumatycznego systemu transportowego.

Gródź przeciwpożarowa dla systemu transportujacego gazety w drukarni.

To tylko kilka z głównych cech, jest ich dużo więcej

 • Innowacyjne rozwiązania

 • Produkcja z zastosowaniem najnowszych technologii pod nadzorem VdS

 • Trwałe i niezawodne produkty – do 200.000 cykli pracy non-stop

 • Kompaktowa zabudowa

 • Dostosowanie rozwiązań do istniejących warunków zabudowy

 • Wszechstronność zastosowań

 • Doświadczona kadra

 • Indywidualne podejście do każdego projektu

 • Dostawa i montaż na terenie całego kraju