Kurtyny dymowe – Ochrona przeciwdymowa

Absolutną większość zarejestrowanych śmiertelnych ofiar pożarów, rzędu 95 proc., stanowią ofiary dymu i gazów pożarowych. Wymowa tej przerażającej statystyki jest jednoznaczna.

Straty rzeczowe spowodowane przez dym i gazy pożarowe to około 75 proc. wszystkich strat materialnych będących konsekwencją pożaru. Postępująca automatyzacja systemów utrzymania obiektów w ruchu sprawia, że udział ten stale rośnie. Stałe produkty spalania osadzające się na elementach elektronicznych systemów czynią je bezwartościowymi.

Tekstylne kurtyny dymowe

Systemy kurtyn dymowych i zamknięć dymoszczelnych oferowanych przez firmę Pierot stanowią nowoczesne narzędzie w planowaniu i realizacji koncepcji ochrony przeciwpożarowej.

Dają one możliwość zwiększenia bezpieczeństwa ludzi przebywających w budynkach, ekip ratowniczych prowadzących akcję ratowniczą, pozwalają na bezpieczną ewakuację i zmniejszenie skali strat materialnych.

Jest to system uniwersalny, dający architektom bardzo dużą swobodę projektowania przestrzeni, a inwestorom pozwalający na taki podział powierzchni obiektu, który zagwarantuje jej naprawdę efektywne wykorzystanie.

Wielkość ruchomych kurtyn dymowych w klasach D120 i DH120 do 50 m szerokości i 16 m długości rozwinięcia.

System ten pozwala na zdefiniowaną w czasie ochronę przeciwdymową określonych płaszczyzn, przestrzeni, otworów oraz podział dużych przestrzeni na strefy lub zbiorniki dymowe. W razie pożaru kontroluje ruch gazów pożarowych wewnątrz budynku.

Kurtyny dymowe – zabezpieczenie i ochrona

System kurtyn dymowych pozwala na:

 • ochronę przeciwdymową obiektów we współdziałaniu z instalacją RWA
 • tworzenie zbiorników dymowych
 • stworzenie stref wolnych od zadymienia i o temperaturze poniżej wartości krytycznej
 • ograniczenie ruchu dymu
 • skierowanie dymu i gazów pożarowych w określonym wcześniej, pożądanym kierunku (tzw. kanalizacja dymu)
 • zapobieganie przedostaniu się dymu do innych obszarów lub opóźnienie tego procesu, zachowanie funkcjonalności obiektów, zgodnie z oczekiwaniami inwestorów, przy równoczesnym zachowaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwdymowej
 • zabezpieczenie przeciwdymowe otworów dużych i bardzo dużych, których ochrona za pomocą tradycyjnych rozwiązań jest technicznie niemożliwa lub nieopłacalna.

Wymagania

 • Postanowienia normy PN EN 12101-1 System kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Część 1: Wymagania techniczne dotyczące kurtyn dymowych.
 • Zachowanie szczelności dymowej: przenikanie dymu nie może przekraczać 25 m3/m2/h.
 • Zachowanie szczelności ogniowej: w temperaturze stałej 600 °C – dla klasy D, a w temperaturach narastających zgodnie z standardową krzywą badawczą czas – temperatura (jak dla badań ogniowych bram) – dla klasy DH.
 • Niezawodność: przejście z wynikiem pozytywnym testu pracy non-stop przez minimum 1 000 cykli.

Osiągnięte klasy szczelności dymowej

Potwierdzone w toku badań parametry szczelności dymowej, szczelności ogniowej i niezawodności umożliwiły certyfikację kurtyn dymowych w klasach:

 • D30 do D120
 • DH120.

Liczba po oznaczeniu D/DH oznacza czas (w minutach), przez jaki kurtyna dymowa gwarantuje spełnienie wymagań przewidzianych dla danej klasy.

Specyfikacja i zastosowanie

Tekstylne kurtyny dymowe są częścią systemu kontroli dymu, który ogranicza ruch spalin w budynku w przypadku pożaru dzięki czemu pozostaje wystarczająco dużo czasu, dla przeprowadzenia ewakuacji, akcji ratowniczej czy ratowania mienia.

Kurtyny z bocznymi szynami prowadzącymi kwalifikowane są jako zamknięcia dymoszczelne – ich zastosowanie powoduje zdecydowanie mniejszy stopień przenikania dymu w porównaniu do kurtyn dymowych. Rozwiązanie to zalecamy wszędzie tam, gdzie jego montaż jest technicznie i funkcjonalnie możliwy.

W skład konstrukcji zamknięć dymowych wchodzą elementy stałe, elementy ruchome oraz sterowanie.

Elementy stałe i ruchome kurtyny dymowej stanowią:

 • kaseta nawojowa
 • zawiesia systemowe – stosowane przy montażu kasety nawojowej poniżej stropu (umożliwiają przejście instalacji technologicznych, wentylacyjnych itp. w przestrzeni między kasetą a stropem)
 • boczne szyny prowadzące (opcjonalnie) – stosowane, gdy kurtyna chroni przed zadymieniem szczególnie wrażliwe obszary (np. drogi ewakuacyjne)
 • pola stałe z materiału płaszcza kurtyny dymowej – montowane do kasety i stropu w przypadku stosowania zawiesi (umożliwiają uszczelnienie tej przestrzeni wraz z przechodzącymi przez nią instalacjami techniczno-technologicznymi)
 • płaszcz kurtyny dymowej (zamknięcia dymowego) ze stalową listwą końcową
 • wał nawojowy z napędem typu „gravigen”

Cele ochronne

Kurtyny dymowe  realizują cele ochronne zgodnie z PN-EN 12101-1 w następujących klasach:

 • D30 do D120 – Europejski certyfikat zgodności 0761-CPD-0076
  Przykładowo: klasa D120 zapewnia zachowanie wymaganych normą parametrów szczelności dymowej i szczelności ogniowej – integralności przez co najmniej 120 minut dla temperatur rosnących błyskawicznie do 600°C (zgodnie z krzywą normową) i pozostających przy tej wartości przez cały czas badania. System przeszedł testy niezawodności działania – trzykrotna próba, każda po minimum 1 000 cykli pracy non-stop.
 • DH120 – Europejski certyfikat zgodności 0761-CPD-0079
  Przykładowo: klasa DH120 zapewnia zachowanie wymaganych normą parametrów szczelności dymowej przez okres co najmniej 120 minut i szczelności ogniowej – integralności przez co najmniej 120 minut dla temperatur wzrastających zgodnie ze standardową krzywą badawczą czas – temperatura (jak dla badań ogniowych). System przebadany na niezawodność działania – trzy testy po minimum 1 000 cykli pracy non-stop.

Sterowanie pełni następujące funkcje:

 • odbiera sygnały alarmu pożarowego
 • steruje procesem zamykania i podnoszenia płaszcza kurtyny
 • umożliwia monitorowanie stanu kurtyny.

Kurtyny mogą być stosowane jako zamknięcie dymowe:

 • o pionowym kierunku zamykania
 • o poziomym kierunku zamykania (otwory w stropach).

Praktyczne zastosowania

System kurtyn pozwala na zdefiniowaną w czasie ochronę przeciwdymową określonych otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego lub podział dużych przestrzeni na zbiorniki i strefy dymowe.

 • zamknięcie przeciwdymowe otworów w ścianach i stropach
 • budowa zbiorników dymu
 • kanalizowanie dymu
 • zamknięcie przeciwdymowe szachtów schodów ruchomych
 • zamknięcie przeciwdymowe jednostek sklepowych
 • tworzenie podstref / sekcji w ramach jednej strefy dymowej
 • zamknięcie przeciwdymowe szachtów wind
 • zamknięcie przeciwdymowe brzegów stropów graniczących z otwartą przestrzenią
 • zamknięcie przeciwdymowe korytarzy i klatek schodowych.

To tylko kilka z głównych cech, jest ich dużo więcej

 • Innowacyjne rozwiązania

 • Produkcja z zastosowaniem najnowszych technologii pod nadzorem VdS

 • Trwałe i niezawodne produkty – do 200.000 cykli pracy non-stop

 • Kompaktowa zabudowa

 • Dostosowanie rozwiązań do istniejących warunków zabudowy

 • Wszechstronność zastosowań

 • Doświadczona kadra

 • Indywidualne podejście do każdego projektu

 • Dostawa i montaż na terenie całego kraju